Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss. Vi säljer dem inte till någon tredje part och behandlar dem endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy.

Conlumina (nedan kallad "Conlumina", "vi", "vår" och "oss") tar sekretess och integritet på allvar. Vi behandlar endast personuppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och denna integritetspolicy.

Syftet med denna policy

Syftet med denna sekretesspolicy är att ge dig information om hur vi använder, samlar in och delar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy fastställer dataskydds- och säkerhetsstandarderna inom Conlumina och gäller över hela världen, inklusive alla våra dotterbolag och filialer, och bygger på globalt accepterade principer för dataskydd.

Våra anställda är skyldiga att följa denna sekretesspolicy och iaktta tillämplig lokal dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Conlumina, företagsidentitet nr. 771104167801, med säte i Stockholm, Sverige, postadress: Box 2234, 116 74 Stockholm, Sverige, samt alla dess dotterbolag, [email protected]är personuppgiftsansvarig för Conlumina:s behandling av dina personuppgifter.

Conlumina är därför ansvarig för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du har några frågor eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress [email protected], eller per brev till ovannämnda postadress.

Varifrån dina personuppgifter kommer

De flesta personuppgifter som vi behandlar kommer direkt från dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om någon av våra tjänster, laddar ner en rapport från vår webbplats, kommunicerar med oss via e-post, anmäler dig till något av våra seminarier, evenemang eller delegationsresor.

Vi kan också samla in personuppgifter om dig som ett resultat av att du besöker vår webbplats, till exempel sparar vi trafik- och kommunikationsuppgifter om besökare. Exempel på sådana personuppgifter är din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare.

Om du inte ger oss de personuppgifter som vi ber om kanske vi inte kan tillhandahålla vår rådgivning eller andra tjänster till dig. Vi kommer att tydligt markera när det är obligatoriskt att lämna vissa personuppgifter.

Bearbetningens tillförlitlighet och säkerhet

Conlumina samlar in och behandlar personuppgifter om dig endast om det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, fullgöra ett avtal med dig, eller om det ligger i vårt legitima intresse eller om du uttryckligen har gett ditt samtycke till vår behandling.

Conlumina har också åtagit sig att se till att personuppgifter är säkra oavsett om de behandlas elektroniskt eller i pappersformat. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller förstörelse har Conlumina infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Conlumina samlar in följande personuppgifter om nuvarande och potentiella kunder och deras representanter, arbetskandidater, personer som samtycker till att delta i marknadsundersökningar, registrerade användare och webbplatsanvändare (i denna policy kallas de kollektivt för "individer").

Conlumina samlar in kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadresser för personer som begär Conlumina:s konsulttjänster och andra tjänster, informationsmaterial eller rapporter, personer som söker anställning eller engagemang hos Conlumina och personer som är kontaktpersoner hos Conlumina:s tjänsteleverantörer, leverantörer och kunder.

Conlumina kommer att behandla personuppgifter för följande ändamål och på följande rättsliga grund:

Tillhandahålla konsulttjänster, rapporter och annat material som kan laddas ner eller köpas på vår webbplats och svara på frågor.

Rättslig grund: Grund: Uppfyllande av ett avtal med dig. Vårt legitima intresse av att fullgöra vårt uppdrag med din arbetsgivare och vårt uppdrag. Samtycke genom en otvetydig positiv handling.

Inbjudningar till och administration av olika evenemang, seminarier och delegationsresor, självständigt eller i samarbete med våra partner:

 • Skapa deltagarlistor
 • Kommunicera med deltagarna, t.ex. genom bekräftelse av ansökningar, frågor eller utvärderingar.

Rättslig grund: Grund: Uppfyllande av ett avtal med dig och/eller samtycke genom en otvetydig positiv handling, till exempel när du anmäler dig till ett evenemang eller en delegationsresa.

Kundundersökningar för att övervaka effekterna av våra insatser, t.ex. nöjdhetsundersökningar och särskilda undersökningar, t.ex. efter genomförandet av ett evenemang.

Rättslig grund: Samtycke genom en otvetydig bekräftande handling, till exempel när du väljer att delta i en undersökning.

Marknadsföringsändamål

 • Direktmarknadsföring, uppföljning via e-post, telefon eller post med personer som har begärt informationsmaterial eller nedladdade rapporter från vår webbplats, för att tillhandahålla ytterligare information och skicka reklam via e-post eller post om Conlumina:s konsulttjänster och annan information som vi bedömer kan vara intressant för dig.
 • Marknadsföringsoptimering, inklusive marknadsundersökningar, analys och förbättring av marknadsföringskampanjer och profilering av internetanvändare.

Rättslig grund: Samtycke genom en otvetydig bekräftande handling, till exempel när du väljer att delta i en undersökning.

För att skicka kommunikation via olika digitala kanaler till registrerade användare baserat på:

 • Uttryckligt intresse
 • Webbhistorik
 • Nedladdning av rapporter
 • Deltagande i evenemang

Rättslig grund: Grundläggande rättsgrund: Uppfyllande av ett avtal med dig. Samtycke genom en otvetydig positiv handling.

Hantera ditt användarkonto:

 • Skapa och administrera ditt användarkonto
 • Skicka e-post till dig baserat på hur du använder våra tjänster.
 • Leverera de tjänster som du har begärt

Rättslig grund: Grund: Uppfyllande av ett avtal med dig.

Jobbsökande

 • Att utvärdera och rekrytera arbetskandidater.

Rättslig grund: Grund: För att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Redovisning

 • Vi kan också använda dina personuppgifter för vår bokföring.

Rättslig grund: För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vem vi kan dela dina personuppgifter med

Som en allmän regel delar vi inte dina personuppgifter med tredje part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med vissa betrodda tredje parter för att kunna tillhandahålla våra konsulttjänster och andra tjänster, inklusive:

 • Tredje parter som utför tjänster för vår räkning, bland annat auktoriserade säljare, agenter och representanter;
 • Leverantörer till vilka vi lägger ut vissa IT-stödtjänster, t.ex. leverantörer av IT-infrastruktur, dokument- och arbetsflödeshanteringssystem och andra liknande system;
 • Partners, samarbetspartners, kunder och tjänsteleverantörer som deltar i värdskap och arrangemang av evenemang, seminarier och delegationsresor;

Alla överföringar av personuppgifter kommer att ske i enlighet med lagen och kommer endast att användas för de ändamål som de samlades in för. Vi ser till att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt när uppgifterna överförs utanför EU/EES-området. All överföring utanför EU/EES-området kommer att ske i enlighet med skriftliga avtal i form av standardavtalsklausuler.

Conlumina kan placera annonser på sina webbplatser, på utgivares webbplatser eller i e-postinnehåll, antingen direkt via utgivaren eller via en tredje part. För personer som interagerar med reklaminnehållet kan annonsserverföretag samla in information om enskilda personer, t.ex. domäntyp, IP-adress och klickdata. Denna information kan inte identifieras med hjälp av individers personuppgifter, förutom deras IP-adress.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som samlas in för att tillhandahålla konsulttjänster och andra tjänster kommer att lagras i tio år efter det att uppdraget har utförts eller under en längre tid som motiveras av tjänsternas eller kundrelationens art.

Personuppgifter som samlas in i syfte att administrera vårt avtalsförhållande med våra leverantörer kommer att lagras i tio år efter det att avtalsförhållandet har upphört, såvida vi inte enligt lag (bokförings- eller redovisningslagstiftning) måste lagra informationen under en längre period.

Personuppgifter som samlas in i samband med en rekryteringsprocess lagras så länge rekryteringsprocessen är öppen och därefter så länge som en arbetssökande som inte anställs kan vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på rekryteringsprocessen.

Personuppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte och i syfte att ge dig inbjudningar till seminarier, evenemang och delegationsresor kommer att lagras tills du avregistrerar dig eller avregistrerar dig från sådana utskick.

Personuppgifter om registrerade användare raderas när användarkontot har varit inaktivt i två år.

Personuppgifter som samlas in i samband med att du deltar i ett seminarium, ett evenemang eller en delegationsresa som anordnas av oss kommer att raderas så snart seminariet, evenemanget eller delegationsresan har hållits.

Dina rättigheter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har du som individ följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få information om hur de behandlas.

Rättelse, radering och begränsning: Du har rätt till rättelse av de personuppgifter som du anser vara felaktiga. I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller inte om dina personuppgifter fortfarande behövs, till exempel på grund av rättsliga krav eller om behandlingen kan baseras på någon annan rättslig grund. Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas till en kortare tid när vi utreder eventuella fel.

Återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till en viss typ av behandling har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Invändning mot intresseavvägning: När behandlingen baseras på en intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling.

Invändning mot direktmarknadsföring: Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Överförbarhet av uppgifter: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter kan ha rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål: Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet (Sw. Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Begäran om information och kontakt

Om du har några frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected] eller .

Conlumina
Box 2234
116 74 Stockholm
SVENSKA

Ändringar av denna policy

Vi kan komma att göra tillägg och ändringar i denna sekretesspolicy. Vi kommer att publicera det uppdaterade meddelandet på vår webbplats. Om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett uppdaterat meddelande innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska innehållet i detta meddelande.