Dags att säkra webbtillgänglighet

Den 28 juni 2025 kommer EU:s tillgänglighetsdirektiv att bli svensk lag. Det är därför viktigt att förstå och implementera WCAG-riktlinjerna för att skapa en inkluderande digital miljö.

Skriven av Conlumina | 22 maj 2024
4 min läsning
EU:s lag om digital tillgänglighet (DAA)

Är du redo för EU:s lag om digital tillgänglighet?

Riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) utgör ett omfattande ramverk för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Med EU:s kommande Digital Accessibility Act (DAA) som ska förstärka dessa standarder 2025 är det viktigt att förstå vikten av webbtillgänglighet och hur dessa riktlinjer bidrar till att skapa en inkluderande digital miljö.

Förståelse av WCAG

WCAG-standarderna för webbtillgänglighet har utvecklats av World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI). WCAG innehåller en uppsättning rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt, främst för personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna är uppbyggda kring fyra principer:

Uppfattbar
Information och komponenter i användargränssnittet måste kunna presenteras för användarna på ett sätt som de kan uppfatta. Det innebär bland annat att tillhandahålla textalternativ för innehåll som inte är text och att göra innehållet anpassningsbart för olika format.

Navigerbar
Komponenterna i användargränssnittet och navigeringen måste vara funktionsdugliga. Detta innebär att alla funktioner ska vara tillgängliga via tangentbord och att användarna ska ha tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.

Begriplig
Informationen och användargränssnittets funktion måste vara begriplig. Detta innebär att texten ska vara läsbar och förutsägbar och att användarna ska få hjälp att undvika och rätta till misstag.

Robust
Innehållet måste vara tillräckligt robust för att kunna tolkas på ett tillförlitligt sätt av en mängd olika användaragenter, inklusive hjälpmedel.

Varje princip innehåller specifika riktlinjer och framgångskriterier som webbutvecklare kan följa för att säkerställa att deras innehåll uppfyller olika nivåer av tillgänglighet:

  • A (grundläggande)
  • AA (mellanklass)
  • AAA (högst)

Achieving WCAG Level AA is often considered the standard goal for many organisations, balancing accessibility improvements with practical implementation.

Vikten av tillgänglighet på webben

Tillgänglig webbdesign säkerställer att alla, oavsett förmåga, kan komma åt och interagera med digitalt innehåll. Detta är särskilt viktigt för personer med syn-, hörsel-, motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Genom att göra webbplatser tillgängliga främjar vi inkludering och lika möjligheter för alla användare.

Inkluderande design förbättrar den övergripande användarupplevelsen. Funktioner som textalternativ för bilder, tangentbordsnavigering och tydliga, konsekventa layouter gynnar alla användare, inte bara de med funktionsnedsättningar.

Dessutom är webbtillgänglighet och sökmotoroptimering (SEO) går hand i hand. Tillgängliga webbplatser är ofta bättre strukturerade och lättare för sökmotorer att genomsöka, vilket kan förbättra sökmotorernas ranking och öka synligheten.

Slutligen är webbtillgänglighet en lagstadgat krav i många länder. Lagar som Americans with Disabilities Act (ADA) i USA och Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) i Kanada kräver att organisationer inom den offentliga och privata sektorn gör sitt digitala innehåll tillgängligt. Bristande efterlevnad kan leda till rättsliga konsekvenser och skada organisationens anseende.

EU:s lag om digital tillgänglighet

Lagen om digital tillgänglighet, som kommer att träda i kraft den 28 juni 2025, utgör ett viktigt steg framåt för att säkerställa digital delaktighet i hela Europa. Denna rättsakt syftar till att säkerställa att digitala produkter och tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med principerna i WCAG.

DAA omfattar ett brett spektrum av digitala tjänster, inklusive webbplatser, mobila applikationer, e-handelsplattformar och online-banktjänster. Organ inom den offentliga sektorn, såväl som privata företag, kommer att behöva uppfylla kraven på tillgänglighet.

Organisationer måste se till att deras digitala innehåll uppfyller de rättsliga kraven för webbtillgänglighet genom att Särskilda tidsfrister. Bristande efterlevnad kan leda till Påföljder och rättsliga åtgärder.

EU:s tillgänglighetslagstiftning föreskriver också regelbunden övervakning och rapportering av tillgänglighetsöverensstämmelse. Organisationer kommer att behöva visa att de fortlöpande arbetar för att upprätthålla och förbättra tillgängligheten online.

Förberedelser för efterlevnad

För att uppfylla EU:s regler om digital tillgänglighet måste företagen börja förbereda sig redan nu. Här är några steg att tänka på:

1. Genomför tillgänglighetsgranskningar
Utvärdera dina nuvarande digitala tillgångar för att identifiera områden som inte uppfyller WCAG 2.1-riktlinjerna.

2. Utveckla en tillgänglighetsplan
Skapa en färdplan för implementering av tillgänglighetsförbättringar, inklusive tidslinjer och ansvarsområden.

3. Genomföra förändringar
Uppdatera dina webbplatser, appar och andra digitala verktyg så att de uppfyller WCAG 2.1 Level AA-standarderna.

4. Utbilda personal
Se till att ditt team förstår vikten av tillgänglighet och vet hur de ska upprätthålla den i sitt arbete genom att utbilda dem i webbtillgänglighet.

5. Övervaka och underhålla
Kontrollera regelbundet tillgängligheten i dina digitala tillgångar och håll dig uppdaterad om nya standarder.

Genom att arbeta med webbtillgänglighet följer företagen inte bara gällande regler utan bidrar också till en mer inkluderande digital värld. Den kommande EU-lagen om digital tillgänglighet understryker vikten av detta åtagande och anger en tydlig väg för att säkerställa att digitala utrymmen är tillgängliga för alla.

För mer detaljerad information om WCAG, besök W3C:s initiativ för webbtillgänglighet och för att hålla dig uppdaterad om EU:s lag om digital tillgänglighet kan du hålla ett öga på officiella EU-publikationer och tillgänglighetsresurser.

Fler inlägg